top of page

VERKOOPSVOORWAARDEN

Onze voorwaarden hebben voorrang op ieders algemene voorwaarden.

Door het feit van de bestelling, aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden, in het bijzonder de arbitrage bevoegdheid bij geschillen.

 

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of bestelbon, en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing de welke hieronder zijn vermeld.

 

De bestekken en prijsofferten zijn gebaseerd op de huidige geldende waarden van lonen, materialen en diensten.

Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

De klant heeft het recht om binnen de 8 dagen nadat  hij van de prijsstijging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

 

In het geval dat de koper een bestelling annuleert, is hij de onkosten voor de reeds uitgevoerde diensten verschuldigd.

 

De verkoper is niet gebonden aan de opgegeven leveringstermijnen. Deze worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt.

Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst.

 

Onze vrijwaringsplicht mbt gebreken bij de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

 

De goederen worden verzonden op risico van de  koper.

De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.**

 

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling, geschiedt op risico van de koper.

 

Klachten aangaande de levering moeten gebeuren 8 dagen na levering en in elk geval voor  een voorverkoop of in gebruik name.

 

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.**

Het protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren, binnen 8 dagen na factuurdatum.

Men wordt verzocht steeds de datum en factuurnummer te vermelden.

 

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de eerste vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijl rente verschuldigd ten belopen van 1,5% per maand van het factuurbedrag.

Tevens is er een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd (met een minimum van 25€) als schadevergoeding.

 

Bij een niet-betaling, behoudt de verkoper het recht om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

Zolang de geleverde goederen niet worden betaald, blijven ze eigendom van de verkoper.

 

Bij een niet betaling van de factuur binnen de afgesproken termijn, wordt het dossier overgemaakt aan een incassobureau.

 

Onkosten verbonden aan buitenlandse overschrijvingen geschieden geheel op kosten van de klant.

 

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de arbitragecommissie OVAR, belast met de aanstelling van bemiddelaars welke bevoegd zijn elk geschil voortspruitend uit het huidig contract, definitief te beslechten conform haar reglementen.

Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

** zie beschrijving "Verzending" en "Betalingsvoorwaarden"

bottom of page